Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Smart Optika Kft. (székhely: 1043 Budapest, Csányi László utca 34. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-712688, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 12973491-2-41, a továbbiakban: ”Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.smartoptika.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal’), működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatainak kezelésére terjed ki. A jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://smartoptika.hu/adatvedelem címen. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartja, amelyről az érintetteket megfelelő időben, előzetesen értesíti.

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások nyújtása, a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

Az Adatkezelő az Érintett on-line aktivitását a Weboldalon végzett interakciós adatok alapján vizsgálja, az adatok összegyűjtésével, elemzésével. Az elemzést követően az Adatkezelő felhasználói profilokat hoz létre. Adott felhasználói profilba a hasonló demográfiai jellemzőkkel, érdeklődési szokásokkal, preferenciákkal, igényekkel rendelkezők kerülnek bevonásra. Ezen adatok Személyes adatokkal történő összekapcsolását az Adatkezelő a Felhasználó IP címe és/vagy cookie azonosítója és/vagy email címe alapján végzi.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja továbbá, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek (Érintettek) még az adatkezelések megkezdése előtt, a jelen Tájékoztató útján megismerjék az adatkezelés célját, az adatkezelés útját és képesek legyenek átlátni, felismerni, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra, és ennek alapján hozzák meg döntésüket az adatkezeléshez való hozzájárulás tekintetében.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését, zárolását, vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását igényelni az Adatkezelőnek a 4. pontban meghatározott elérhetőségeire küldött levélben. Az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget a Társaság nem vállal.

A Társág az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat a jogszabályon alapuló, valamint egyéb elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólag az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB FOGLAMAK

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: Az Adatkezelő az igényfelmérés, a látásvizsgálat és kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás nyújtás és az arra vonatkozó kommunikáció, továbbá a megrendelések teljesítése, esetleges garanciális ügyintézés és panaszkezelés során, továbbá a franchise partnerek részére történő átadás során egészségügyi adatokat kezel, amelyek a személyes adatok különleges kategóriáját képezik. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó ún. Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 9. cikkének h) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés megelőző egészségügyi célból, vagy orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi kezelés nyújtása érdekében szükséges, az egészségügyről, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről szóló törvények alapján az ezekben foglalt szakmai titoktartási kötelezettségre, mint garanciális feltételre figyelemmel.
Az Adatkezelő a szemüveg, kontaktlencse rendelés, értékesítés céljára, továbbá törzsvásárlói programja céljából, valamint franchise partnereinek való átadással utórendelések leadhatósága céljából is kezel egészségügyi adatot, ezen kívül a marketing célú adatkezelés (hírlevél küldés, illetve névre szóló ajánlat küldése) céljára az érintett személyes adatait oly módon elemzi és kapcsolja össze, amelyben egészségügyi adatok is felhasználásra kerülhetnek. Ezekre az egészségügyi adat kezelésekre az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.
Az Adatkezelő a garanciális igények teljesítése, továbbá vevőszolgálati, panasz ügyintézés során az érintett egészségügyi adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

Érintett: az a természetes személy, aki a Weboldal használata keretében megadja a jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait.

Hozzájárulás: az érintett természetes személy akaratának kinyilvánítása, amely minden esetben önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul. A hozzájárulás célja, hogy azáltal az érintett és félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.

Adatkezelő: a Smart Optika Kft., amely az adat kezelésének célját meghatározza, továbbá az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: a személyes adatokkal összefüggésben végzett műveletek köre. Ide tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Smart Optika Kft. megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Közvetlen üzletszerzés: Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására.

Tájékoztató: a Smart Optika Kft., mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A Smart Optika Kft. a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Smart Optika Kft. csak a törvényben meghatározott, vagy az Érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

4. Az ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő neve: Smart Optika Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő rövidített neve: Smart Optika Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-712688
Székhely és levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László utca 34. 2. em.
Telefonszám: +36 30 638 5199
Email cím: info@smartoptika.hu
Weboldalának címe: https://smartoptika.hu/
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-136463/2018

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés forrása

Adatkezelés időtartama

Weboldalon megvalósuló adatkezelés

Az Érintett Weboldalon történő regisztrációja során megadott személyes adatai:

1. vezeték- és utóneve;

2. számlázási címe (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám);

3. szállítási címe (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám); 

4. Az Érintett által megadott e-mail cím;

5. Az Érintett által megadott telefonszám;

6. korábban felvett vizsgálati adattal összefüggő személyes adatok, ide értve az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatokat.

 

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának és a 22. cikk (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Smart Optika Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok kezelésére a Weboldalon történő regisztráció céljából, a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele

·         megrendelések teljesítése

·         számlázás

·         időpontfoglalás

·         kapcsolatfelvétel, igények teljesítése, kérdések, panaszok megválaszolása

·         feliratkozás esetén marketing célú megkeresések

·         „Cookiek” használatával a Weboldal használatának követése, megfelelő működtetése, a felhasználói élmény biztosítása

 

érdekében kerül sor.

 

A Smart Optika Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

 

A Smart Optika Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

A Smart Optika Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti az info@smartoptika.hu e-mail címre vagy a 1043 Budapest, Csányi László utca 34. 2. em. postacímre küldött levelében.

webshopban megvalósuló adatkezelés

A webshop használata során megadott személyes adatok:

1. vezeték- és utóneve;

2. számlázási címe (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám);

3. szállítási címe (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám); 

4. Az Érintett által megadott e-mail cím;

5. Az Érintett által megadott telefonszám;

6. korábban felvett vizsgálati adattal összefüggő személyes adatok, ide értve az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatokat.

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának és a 22. cikk (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Smart Optika Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok kezelésére a webshopban elérhető szolgáltatások igénybevétele

·         megrendelések teljesítése

·         számlázás

·         kapcsolatfelvétel, igények teljesítése, kérdések, panaszok megválaszolása

·         feliratkozás esetén marketing célú megkeresések

·         „Cookiek” használatával a Weboldal használatának követése, megfelelő működtetése, a felhasználói élmény biztosítása

 

érdekében kerül sor.

 

A Smart Optika Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

A Smart Optika Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

A Smart Optika Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti az info@smartoptika.hu e-mail címre vagy a 1043 Budapest, Csányi László utca 34. 2. em. postacímre küldött levelében.

Közvetlen üzletszerzési célú (marketing) adatkezelés

A hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által megadott személyes adatok:

1. vezeték- és utóneve;

2. címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

3. Az Érintett által megadott e-mail cím;

4. Az Érintett által megadott telefonszám;

5. Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások

6. Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások

7. Vásárlási szokások

8. a vizsgálati adattal összefüggő személyes adatok, ide értve az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatokat.

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának és a 22. cikk (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Smart Optika Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben ahhoz az Érintett külön hozzájárul, a Smart Optika Kft. az Érintett által megadott személyes adatokat közvélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, a Smart Optika Kft. kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus (hírlevél, személyre szabott hírlevél és személyre szabott online hirdetés)  és más formájú kommunikációs eszközökön (pl; facebook)  keresztül az Érintettet ajánlataival közvetlenül megkeresheti. Az ilyen értesítések küldését az Érintett bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül megtilthatja a Smart Optika Kft. következő elérhetőségén: info@smartoptika.hu. Ebben az esetben a Smart Optika Kft. az Érintett személyes adatait a reklám, marketing megkeresések küldéséhez hozzájárultak nyilvántartásából haladéktalanul törli.

 

A Smart Optika Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

A Smart Optika Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

A Smart Optika Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.

A hozzájárulását az info@smartoptika.hu e-mail címre vagy a 1043 Budapest, Csányi László utca 34. 2. em. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Vevőszolgálattal, panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

A Weboldalon a vevőszolgálattal történő kommunikáció és panaszkezelés során az Érintett által megadott személyes adatok:

1. vezeték- és utóneve;

2. címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

3. Az Érintett által megadott e-mail cím;

4. Az Érintett által megadott telefonszám,

5. a vizsgálati adattal összefüggő személyes adatok, ide értve az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatokat.

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának és a 22. cikk (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Smart Optika Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok kezelésére a vevőszolgálattal történő kommunikáció és panaszkezelés során

 

 

·         panasz kezelése

·         kérdés megválaszolása

·         tájékoztatás nyújtása

·         vevőszolgálati ügyintézés

 

érdekében kerül sor.

 

A Smart Optika Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

A Smart Optika Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

A Smart Optika Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti az info@smartoptika.hu e-mail címre vagy a 1043 Budapest, Csányi László utca 34. 2. em. postacímre küldött levelében.

6. Technikai adatok

6.1. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, mint az Érintett számítógépének IP-címe a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

6.2. Adatkezelő rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7. Cookie

7.1. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
elemzik a Weboldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az Érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és
figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

7.2. Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

7.3. Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

7.4. Az Érintett beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse az Érintettet, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

7.5. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

7.6. Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
Biztonsági cookie.

7.7. Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

7.8. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

7.9. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

7.10. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig azt az Info. tv. irányelvei előírják vagy az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

8.5. Személyre szabott hírlevél

A Smart Optika Kft. az Érintettek személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a Smart Optika Kft. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet az Érintettek számára.
A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Smart Optika Kft. hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

8.6. Személyre szabott online hirdetés

A Smart Optika Kft. az Érintettek személyes adatait, arra is felhasználhatja az Érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén, hogy az Érintettek számára személyes ajánlatokat jelenítsen meg online weboldalakon, keresőben, illetve social felületeken (pl. Facebook). A személyre szabott hirdetés keretében a Smart Optika Kft. a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, az email cím felhasználásával azonosítja az Érintettet az online térben, és személyre szabott hirdetést jelenít meg az Érintettek számára.

A személyre szabott hirdetésről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Smart Optika Kft. hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott online hirdetést sem fog kapni.

9. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐRE VONATKOZÓ ADATOK

9.1. A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelés során az Infotv. 25/L. §, 25/M.§ és 25/N.§-a alapján és a GDPR 9. cikkének megfelelően az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

9.2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Tóth Edina
Postacíme: 7081 Simontornya, Pósa part 1.
E-mail címe: toth.edina@owe.hu

9.3. Az Adatkezelő - a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

10. AZ ADATBIZTONSÁG

10.1. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.2. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az Érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

10.3. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10.4. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

10.5. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10.6. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

11. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

11.1. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;
Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett Személyes adatait törli.

Mivel az Érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az Érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az Érintett számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

11.2. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.3. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

11.4. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

12. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

12.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

12.2. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

12.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név

Cím

Tevékenység

Munkácsi Márta

3711 Szirmabesenyő, József Attila utca 37. a. ép.

könyvvizsgáló

Prognovum System Kft.

1114 Budapest, Orlay utca 3. mfszt 3/a.

rendszergazdai tevékenység, vállalatirányítási rendszer, elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője

Dioptrans Kft.

1161 Budapest, Iskola u. 34-36.

futárszolgálati tevékenység

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

futárszolgálati tevékenység

FoxPost Zrt.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

futárszolgálati tevékenység

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

futárszolgálati tevékenység

ROIworks Reklám Kft.

1139 Budapest, Teve utca 41.

marketing tevékenység

Egészségpénztárak

 

-

egészségpénztárak (egészségpénztári kártyával vagy számlára fizetés esetén)

Bankok

-

bankok (bankkártyás fizetés esetén)

 

Facebook

1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Amerikai Egyesült Államok

hirdetési rendszer

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

hirdetési és levelezési rendszer, tárhelyszolgáltató

Active Campaign

1 North Dearborn St., 5th Floor, Chicago, IL 60602, Amerikai Egyesült Államok

hírlevélküldő és marketing kampány kezelő szoftver

13. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

13.1. Tájékoztatás, a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

13.1.1. Az Érintett a Smart Optika Kft. 4. pontban megjelölt elérhetőségein jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, valamint az adatfeldolgozó által feldolgozott adataival kapcsolatban az alábbiakról:

- a kezelt adatok köre,
- az adatok forrása,
- az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama,
- a Smart Optika Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

13.1.2. A Smart Optika Kft. az Érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre teljesíti, a tájékoztatás megtagadására a Smart Optika Kft. csak a jogszabály által meghatározott esetekben jogosult. Ebben az esetben a Smart Optika Kft. írásban tájékoztatja az Érintettet arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

13.1.3. A jelen pontban meghatározott tájékoztatás ingyenes.

13.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása, az adatkezelés korlátozása

13.2.1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, az Érintett a Smart Optika Kft. 4. pontban meghatározott elérhetőségein jogosult kérni a személyes adat helyesbítését, amennyiben ezzel egyidejűleg a Smart Optika Kft. rendelkezésére bocsátja a valóságnak megfelelő személyes adatot. A Smart Optika Kft. legfeljebb 25 napon belül teljesíti kérelmét és erről írásban tájékoztatja az Érintettet.

13.2.2. Az Érintett a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult írásban kérni személyes adatának törlését vagy zárolását. Az adat törlését vagy zárolását a Smart Optika Kft. kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben a Smart Optika Kft. írásban tájékoztatja az Érintettet arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

13.2.3. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Smart Optika Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Smart Optika Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Smart Optika Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Smart Optika Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

13.4. Tiltakozás

13.4.1. Az Érintett a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken írásban bármikor tiltakozhat adatainak üzletszerzési (marketing) célú, közvélemény-kutatási vagy tudományos kutatási célú kezelése ellen.

13.4.2. Továbbá az Érintett a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Smart Optika Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Smart Optika Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

13.4.3. A Smart Optika Kft. kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Érintett a Smart Optika Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 14. pontban meghatározott lehetőségek közül választhat.

14. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

14.1. Panasz

14.1.1. Amennyiben az Érintett véleménye szerint a Smart Optika Kft. általi kezelése során az Érintettet jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a jogi eljárások megindításának elkerülése végett bármikor írásbeli panasszal fordulhat a Smart Optika Kft.-hez a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken.

14.1.2. A Smart Optika Kft. az Érintett panaszát a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül elbírálja és döntéséről, illetve véleményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben panasza elutasításra kerül, azt a Smart Optika Kft. a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül nem válaszolja meg vagy az abban foglaltakkal az Érintett nem ért egyet, igényét a 14.2., valamint a 14.3. pontokban foglalt jogorvoslati lehetőségek bármelyikén jogosult érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőnél történő panasztétel nem előfeltétele a lenti eljárások megindításának.

14.2. Az adatvédelmi hatóság vizsgálatának kezdeményezése

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak a Smart Optika Kft. általi kezelése során jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”) eljárást kezdeményezni.

A Hatóság elérhetőségei:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

14.3. Bírósági jogérvényesítés

Amennyiben az Érintett a Smart Optika Kft.-nek benyújtott tiltakozással (13.4. pont) kapcsolatban hozott döntésével nem ért egyet, illetve amennyiben a Smart Optika Kft. a tiltakozással kapcsolatban a 13.4. pontban meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

15.2. Az Érintett a Weboldalon történő regisztrációkor és/vagy hírlevélre (ide értve a személyre szabott hírlevelet és a személyre szabott online hirdetést is) történő feliratkozáskor elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide!

Budapest, 2019.03.27.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Név:
Email: